Wegwijzer fondsen en serviceclubs

Bij welk (lokaal) fonds en/of serviceclub kun je voor welke projecten en ideeën terecht. Niet alleen voor financiële ondersteuning, ook voor andere hulp.

Lokale fondsen

Fonds 1818

www.fonds1818.nl
Wij ondersteunen stichtingen, verenigingen en groepjes bewoners voor het uitvoeren van maatschappelijke projecten op het gebied van zorg & welzijn, natuur & milieu, kunst & cultuur en educatie.
Aanmeldprocedure 
Kijk voor meer informatie op www.fonds1818.nl/quickscan voor de criteria en een checklist voor het opstellen van een aanvraag.
Overige informatie
Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Wij geven diverse gratis trainingen, kijk op www.fonds1818.nl

Koepelfonds

www.koepelfonds.nl
Koepelfonds wil de sociale contacten binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg bevorderen,
de gemeenschapszin en de vitaliteit van de samenleving versterken en de participatie van instellingen en inwoners aan de samenleving ondersteunen. We financieren kleinschalige activiteiten en projecten met een sociaal of sociaal-cultureel karakter die anders niet of slechts gedeeltelijk zijn te realiseren.
Aanmeldprocedure:
Via onze website. De aanvragen moet worden ingediend via het volledig ingevulde aanvraagformulier, goed gemotiveerd en voorzien van een begroting.
Maximum bedrag dat verstrekt wordt:
€ 500,-

Rabobank Stimuleringsfonds

www.rabobank.nl/lokale-bank/regio-den-haag/sponsoring
• Wij ondersteunen verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk.
• Wij richten ons op projecten rondom de thema’s:  Duurzaamheid, Leefbaarheid (zelfredzaamheid), Eonomische vitaliteit, Banking for Food
Aanmeldprocedure
Kijk op www.rabobank.nl/lokale-bank/regio-den-haag/sponsoring/
Andere zaken die van belang kunnen zijn:
Meer informatie via Elly Nieuwets 088 – 7267067

Sichting A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds

www.vanravesteynfonds.nl
Voor verenigingen en instellingen in Leidschendam en Stompwijk en bij individuele noden. We ondersteunen cultureel maatschappelijke projecten en geven prioriteit aan jongerenactiviteiten.
Aanmeldprocedure
Kijk op de website voor meer informatie en het aanvraagformulier. De beslissing van het stichtingsbestuur is bindend.
Maximumbedrag dat verstrekt wordt
€ 2.000,-

Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg (SSFLV)

www.ssflv.nl 
Voor inwoners van Leidschendam-Voorburg die een urgente nood hebben en voor geen andere wettelijke voorziening in aanmerking komen.
Aanmeldprocedure
Aanvragen van een financiële bijdrage kunnen alleen via een hulpverlenende instelling uit Leidschendam-Voorburg worden ingediend. Kijk op onze website voor het formulier en de criteria.
Maximum bedrag dat verstrekt wordt
De vergoeding is maximaal € 750,- en in uitzonderlijke gevallen hoger (het bestuur neemt daarover de beslissing). Er wordt geen geld aan de hulpverlener of de cliënt gegeven, alleen goederen en andere voorzieningen worden vergoed.

Van Stee Stichting

www.vansteestichting.nl
Wij ondersteunen projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied van stichtingen en verenigingen met een werkterrein in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Bij de beoordeling van aanvragen hanteren wij de volgende richtlijnen: Voorkeur voor éénmalige projecten, Schenkingen van ca. € 500,- tot € 1.500,-, Geen commerciële doelen, Bij voorkeur een gift die “het verschil maakt”, Altijd een eigen bijdrage van de betreffende stichting of vereniging, Voorkeur voor doelen met een laagdrempelig karakter.
Aanmeldprocedure
www.vansteestichting.nl/hoe-aanvragen

Vietwensen

www.vlietwensen.nl 
Voor inwoners van Leidschendam-Voorburg en direct daaraan gelieerde organisaties. We ondersteunen burgerparticipatie en burgerinitiatieven.
Aanmeldprocedure
Via het aanmeldformulier op onze website. Vlietwensen vergadert elke veertien dagen. Aanvragers ontvangen een ontvangstbevestiging en een paar dagen na een vergadering een schriftelijk bericht of ze wel of geen financiële bijdrage ontvangen. De gemeente handelt de betaling af.
Overige informatie
Vlietwensen is een werkgroep bestaande uit inwoners van de gemeente.

Serviceclubs Leidschendam, Voorburg en Stompwijk

Lionsclub Voorburg Prinses Marianne

https://voorburgprinsesmarianne.lions.nl/
Wij geven voorkeur aan het ondersteunen van lokale organisaties:
• Organisaties die helpende handen kunnen gebruiken
• Organisaties die een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.
Aanmeldprocedure
• Aanmelden van activiteiten of projecten waarvoor ‘helpende handjes’ gezocht worden: mail naar
voorburg.prinsesmarianne@lions.nl. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De clubcommissie Immaterieel behandelt de aanvragen. Op voorhand kan geen enkele toezegging gedaan worden.
• Aanmelding van een goed doel via https://voorburgprinsesmarianne.lions.nl/een-goed-doel-aanmelden. De clubcommissie Fundraise behandelt deze aanvragen. Aanvragen voor de komende periode (juli 2019-juli 2020) is niet meer mogelijk. De aanvraag indienen voor 1 maart voor een volgend Lionsjaar dat loopt van juli tot juli. Op voorhand kan geen enkele toezegging gedaan worden.

Lionsclub Voorburg

https://voorburg.lions.nl/
De te ondersteunen instantie heeft een algemeen maatschappelijke en sociale doelstelling die ten goede komt aan de samenleving van Voorburg-Leidschendam. Onze club heeft jaarlijks een thema. Dat is dit jaar “Midden in de Samenleving”. Goede doelen worden getoetst aan de volgende criteria: lokaal, past in ons thema, calamiteit of nood, is ons budget toereikend?
Aanmeldprocedure
Verzoeken kun je mailen naar: voorburg@lions.nl
Maximum bedrag dat verstrekt wordt:
Kan variëren tussen € 100,- en € 10.000,-

Rotary Voorburg

www.rotary.nl/voorburg
Voor lokale maatschappelijke, culturele en sportorganisaties. Voorkeur voor thema’s rond lokaal erfgoed en duurzaamheid.
Aanmeldprocedure
Stuur een verzoek naar rotaryvoorburg@gmail.com, dan gaan we graag in gesprek. Het bestuur draagt het voorstel voor aan onze leden, zij bepalen uiteindelijk of het doorgaat. Wij zoeken naar wederkerige en duurzame relaties.

Rotary Club Voorschoten-Leidschendam

www.rotary.nl/voorschotenleidschendam 
Wij ondersteunen mensen of organisaties die zich inzetten voor goede doelen in Voorschoten of Leidschendam of met wortels in Voorschoten of Leidschendam, die zich inzetten voor goede doelen elders. Voorkeur voor activiteiten en projecten op het gebied van water, sport, gezondheid, duurzaamheid, onderwijs en scholing.
Aanmeldprocedure
Neem contact op via het contactformulier op onze website.
Maximumbedrag dat verstrekt wordt
€ 500,-. Wij kunnen lokale initiatieven zeer beperkt sponsoren uit eigen kas. Een bijdrage kan ook bestaan uit het geven van advies of door de handen uit de mouwen te steken.

Rotary Voorburg-Vliet

Lions Club Leidschendam-Veur

Overige organisaties voor hulp, ondersteuning en advies

Sesamacademie

www.sesamacademie.nl
De SESAM Academie is een maatschappelijk adviesbureau dat zonder winstoogmerk advies op maat levert aan vrijwilligersorganisaties. Wij adviseren over: strategie, organisatie, marketing en communicatie, financiën, fondsenwerving en vrijwilligersbeleid.
Aanmeldprocedure
Via website.

LSA

www.lsabewoners.nl
Het LSA is een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties.

Landelijke fondsen

KNHM Foundation

www.knhm.nl
KNHM als een onafhankelijke vereniging met een ideële doelstelling: het bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving

Kern met Pit

www.kernmetpit.nl
Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Kern met Pit is een initiatief van KNHM.

Oranjefonds

www.oranjefonds.nl
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We zijn er voor iedereen die wil bijdragen aan de sociale verbinding in Nederland.

Stichting Doen

www.doen.nl
Stichting DOEN financiert initiatieven van mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren.

VSB Fonds

www.vsbfonds.nl
VSBfonds steunt iedereen die actief wil meedoen. Wij steunen met geld, maar ook met raad en daad. Dat doen wij op drie gebieden: Bij Mens & Maatschappij staan sociale initiatieven centraal. Bij Kunst & Cultuur gaat het om samen creëren en samen beleven. Bij Studiebeurzen helpen we maatschappelijk betrokken studenten om in het buitenland te studeren.

ING Nederland fonds

www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/ingnederlandfonds/wat_doen_we
Het ING Nederland fonds steunt maatschappelijke projecten in Nederland die mensen vooruit helpen.

Crowdfunding

Voor je buurt

www.voorjebuurt.nl
Via Voor je Buurt kan iedereen met een goed idee voor zijn of haar buurt, dorp of stad een crowdfundingcampagne starten

One percent club

www.onepercentclub.com
Via 1%Club kan iedereen die een goed idee heeft om de wereld een beetje mooier te maken een crowdfundingcampagne starten. Wij zoeken initiatieven die lokaal bijdragen aan de verbetering van onderwijs, gezondheid, ongelijkheid, klimaat of een van de andere Global Goals.

Pifworld

www.pifworld.com
Voor goede doelen, verenigingen en sociaal ondernemers.

Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.